Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm F32/250A

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm Inox CPm158-ST4 (INOX 304)

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm DCm 8

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm TRITUS TR 0.9

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm VX 8/50

Máy bơm hoả tiễn Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy Bơm Hoả Tiễn 6SR 27/4 – PD

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm CPm130

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm CPm170

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm lưu lượng lớn HFm 5B

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm RXm 5 – 10m

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm F32/160A

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm F32/200B