Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm chân không JCR 1C

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm chân không JCR 2A

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm chân không JCR 2C

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm chân không JCRm 1C

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm chân không JCRm 2A

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm chân không JCRm 2C

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm chân không JSWm 1CX

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm chân không JSWm 2AX

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm chân không JSWm 2CX

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm chân không JSWm 3BL

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm chân không JSWm 3CL

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm PLURIJETm 4/100X