Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm MC 10/45

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm MC 15/45

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm MC 15/50

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm MC 15/50 – F

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm MC 20/50

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm MC 20/50 – F

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm MC 30/50

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm MC 30/50 – F

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm MC 30/70

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm MC 30/70 – F

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm MC 40/50

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm MC 40/50 – F