Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm đẩy cao PK100

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm đẩy cao PKm100

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm đẩy cao Pkm80

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm đẩy cao PKSm60

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm đẩy cao PKSm65

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm đẩy cao PKSm80

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm đẩy cao PQ200

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm đẩy cao PQ300

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm đẩy cao PQ3000

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm đẩy cao PQ80

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm đẩy cao PQ90

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm đẩy cao PQm60