Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm RX 4 – 10m

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm RX 4/40 – 10mt

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm RX 5/40 – 10mt

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm RXm 2/20

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm RXm 3

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm RXm 3/20

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm RXm 4 – 10m

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm RXm 4/40 – 10mt

Máy Bơm Thả Chìm Pedrollo - Italy (Chính Hãng)

Máy Bơm Chìm RXm 5/40 – 10mt

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm đẩy cao PQm81-PRO

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy Bơm F50/160A-I A316

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy Bơm F50/160B-I A316