Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy Bơm F50/160C-I A316

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy Bơm F65/125A A316

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy Bơm F65/125B A316

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy Bơm F65/125C A316

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm 4CR100 gir.Inox

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm 4CR100X

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm 4CR80 gir.Inox

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm 4CR80X

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm 4CRm100 gir.Inox

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm 4CRm100X

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm 4CRm80 gir.Inox

Máy bơm trục ngang Pedrollo - Italy (Chính hãng)

Máy bơm ly tâm 4CRm80X